Privacyverklaring sollicitaties

Versie 1.0. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-03-2019

Dit is de privacyverklaring van Zelfstroom die van toepassing is op haar sollicitatieprocedures. Met ‘Zelfstroom’ bedoelen we: Zelfstroom B.V., gevestigd aan de Statenlaan 14, 5223 LA, ’s-Hertogenbosch. Zelfstroom B.V. is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 60238828. Onze contactgegevens vind je onderaan deze privacyverklaring en op www.zelfstroom.nl/contact.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw privacy, welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dat doen.

Samenvatting

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als naam, adres, uiterlijk (foto), geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, en gebruikte apparatuur van onze sollicitanten. Dit doen wij om in contact met jou te treden over het aangaan van een (mogelijk) dienstverband.

Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit. Bepaalde persoonsgegevens delen wij wel met andere bedrijven, bijvoorbeeld onze systeembeheerders die onze recruitmentwebsite beheren.

We bewaren jouw persoonsgegevens veilig en tot een maand na sluiting van de vacature. Daarna verwijderen wij deze persoonsgegevens, tenzij jij ons toestemming geeft voor de verlengde bewaartermijn van 12 maanden na sluiting van de vacature.

Dit is slechts een beknopte samenvatting. Hieronder leggen we alles gedetailleerd en volledig uit.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om jou te identificeren, die aan jou gekoppeld kunnen worden, of die gebruikt kunnen worden om contact met je op te nemen.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Zelfstroom?

Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld jouw CV, motivatie, naam, adres, uiterlijk (foto), geboortedatum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, selectie-assessment (indien van toepassing), IP-adres, en gebruikte apparatuur, accountnaam/gebruikersnaam en wachtwoord van een afgeschermde sollicitantenportal. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en Zelfstroom heeft geen toegang tot de ‘plain-text’ (de tekst) van jouw wachtwoord. Dat kan gebeuren via de website, applicaties, maar ook als je contact met ons opneemt. Telefoongesprekken en chats worden niet opgeslagen. Afhankelijk van het type vacature kan Zelfstroom jou ook verzoeken een “verklaring omtrent gedrag” te verstrekken, waarin jouw persoonsgegevens zijn opgenomen.

Zelfstroom verzamelt en verwerkt deze gegevens om te analyseren of Zelfstroom een geschikte werkgever voor jou kan zijn en of jij een geschikte werknemer voor Zelfstroom kan zijn. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de totstandkoming van de eventuele arbeidsrelatie tussen jou en Zelfstroom, maar Zelfstroom heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Verstrek je ook persoonsgegevens van derden aan ons, bijvoorbeeld door een referentie op te geven bij jouw sollicitatie, dan gaan we er vanuit dat jij hiertoe toestemming van die derde hebt verkregen.

Treed je bij Zelfstroom in dienst, dan verzamelen en verwerken wij ook jouw bankrekeningnummer, BSN, ID-bewijs, werkvergunning en overige benodigde gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verkregen

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens uit andere bronnen verkrijgen. Ook deze persoonsgegevens kunnen wij verzamelen en verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de totstandkoming van de eventuele arbeidsrelatie tussen jou en Zelfstroom, maar Zelfstroom heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Met wie deelt Zelfstroom jouw persoonsgegevens?

Voorop staat dat Zelfstroom jouw persoonsgegevens niet verkoopt. En we stellen jouw persoonsgegevens alleen aan anderen ter beschikking als daar een reden voor is.

Hieronder wordt uitgelegd aan wie wij jouw persoonsgegevens ter beschikking kunnen stellen en waarom.

Opdrachtnemers en leveranciers van Zelfstroom

Zelfstroom maakt gebruik van opdrachtnemers en leveranciers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de systeembeheerders van onze sollicitantenportal.

De relevante persoonsgegevens worden aan deze opdrachtnemers en leveranciers verstrekt. We verstrekken geen persoonsgegevens die een opdrachtnemer of leverancier niet nodig heeft. Dat we de relevante persoonsgegevens verstrekken is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Zelfstroom, maar Zelfstroom heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

De Zelfstroom Groep

Aan Zelfstroom B.V. is een aantal moeder- en dochterondernemingen gekoppeld. Deze noemen we gezamenlijk de ‘Zelfstroom Groep’. Deze bedrijfsstructuur heeft te maken met de organisatie van de Zelfstroom Groep. We kunnen jouw persoonsgegevens aan de andere ondernemingen van de Zelfstroom Groep ter beschikking stellen. Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen jou en Zelfstroom.

Verplichting tot afgifte

Als Zelfstroom door wet- of regelgeving, of door een beslissing van rechterlijke instantie of toezichthouder ertoe gehouden is, zal zij jouw persoonsgegevens aan derden (moeten) verstrekken. Voor zover toegestaan zal Zelfstroom jou hiervan informeren.

Overgang van onderneming, fusie, verkoop en overname, juridische zaken

In geval van de overgang van de onderneming van Zelfstroom (of de Zelfstroom Groep), of indien Zelfstroom fuseert of (al dan niet gedeeltelijk) verkocht of overgenomen wordt zal zij jouw persoonsgegevens kunnen overdragen aan de koper. Zelfstroom zal jou hiervan informeren.

Daarnaast kan Zelfstroom jouw persoonsgegevens verstrekken aan haar juridische adviseurs, deurwaarders en rechterlijke instanties, indien dat nodig is voor beslechting van geschillen of advies.

Bewaartermijn

Zelfstroom bewaart jouw persoonsgegevens tot een maand na sluiting van de vacature. Daarna verwijderen wij deze, tenzij jij ons toestemming geeft voor de verlengde bewaartermijn van 12 maanden na sluiting van de vacature. In dat geval kunnen we jouw persoonsgegevens weer gebruiken, met name om contact met jou op te nemen, als er een nieuwe en passende vacature bij Zelfstroom geplaatst worden.

Treed je in dienst bij Zelfstroom, dan zullen we jouw persoonsgegevens langer bewaren. Deze worden dan opgenomen in het personeelsdossier.

Beveiliging en opslag

Zelfstroom neemt diverse maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. Zo neemt zij passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, en dergelijken tegen te gaan.

Daarnaast hebben medewerkers van Zelfstroom alleen toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden voor Zelfstroom.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in een datacenter in Nederland of een ander land waar eenzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens van toepassing is.

Jouw rechten

Je hebt controle over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zelfstroom. Jouw rechten zijn:

  1. Je kunt ons verzoeken een kopie of inzage te verstrekken van de persoonsgegevens die wij van jou hebben;
  2. Je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen, wijzigen of corrigeren;
  3. Je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
  4. Je kunt verleende toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken;
  5. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zelfstroom indien wij jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken;
  6. Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een derde over te dragen;
  7. Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop Zelfstroom jouw persoonsgegevens verwerkt of omgaat met jouw verzoeken en uitoefening van jouw rechten;
  8. Je kunt ons verzoeken kenbaar te maken van welke bron jouw persoonsgegevens afkomstig zijn, indien je die persoonsgegevens niet zelf aan ons hebt verstrekt.

Zelfstroom zal in beginsel aan jouw verzoek (moeten) voldoen. Dat is evenwel niet altijd het geval, bijvoorbeeld als Zelfstroom de persoonsgegevens nodig heeft ter uitvoering van een overeenkomst, te voldoen aan een wettelijke plicht, etc. Om fraude te voorkomen kan Zelfstroom in voorkomende gevallen om nadere identificatie van de verzoeker vragen en uitgevoerde handelingen aan jou bevestigen. Zelfstroom zal binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren. Je kunt jouw verzoeken per e-mail kenbaar maken aan privacy@zelfstroom.nl.

Functionaris gegevensbescherming

Zelfstroom heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen over jouw privacy bij Zelfstroom, deze privacyverklaring, wijzigingsverzoeken, inzageverzoeken, verwijderingsverzoeken, of andere vragen, kun je per e-mail richten aan onze functionaris gegevensbescherming: fg@zelfstroom.nl.

Cookies

Zelfstroom maakt gebruik van cookies op haar websites en applicaties. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar jouw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan onze websites en applicaties. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van onze websites en applicaties, zoals welke pagina’s zijn bezocht, een IP-adres en informatie over de gebruikte apparatuur, browser, besturingssysteem, etc.

Wij maken gebruik van functionele-, analytische- en marketingcookies. Klik hier voor een beschrijving van de cookies die via onze website worden geplaatst en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Voor het plaatsen van analytische en marketing cookies vragen wij toestemming via de cookiebalk zodra je de websites en applicaties opent. Het aan de cookies gekoppelde IP-adres wordt geanonimiseerd.

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op jouw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van de websites en applicaties werken.

Status van het sollicitantenportal

Het is mogelijk dat niet alle in deze privacyverklaring genoemde diensten, zoals het afgeschermde sollicitantenportal, actief of beschikbaar zijn op het moment dat deze privacyverklaring in werking is getreden.

Over deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. In dat geval wordt de datum en het versienummer aangepast. De nieuwe privacyverklaring wordt gepubliceerd op de websites van Zelfstroom.

Contactgegevens Zelfstroom

Zelfstroom B.V.
Statenlaan 14
5223 LA ‘s-Hertogenbosch
[Laadpunt elektrische auto’s aanwezig]

E-mailadres algemeen  : zonnepanelen@zelfstroom.nl
E-mailadres privacy      : privacy@zelfstroom.nl
E-mailadres HR             : HR@zelfstroom.nl
Telefoonnummer         : 085 20 10 160